กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 9-11 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาภาษาเกาหลีและ Korea Foundation ร่วมกันจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์โดยได้รับการสนับสนุนจาก Korea Culture Research Institute, Ewha Womans University โดยมี ผศ.ดร. นิรดา จิตรกร รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ คณะอักษรศาสตร์, ฯพณฯ อี อุก ฮอน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย, ดร. พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และท่านมุน ซองกี ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศเขต 1 ของ Korea Foundation ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน

ในงานสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 62 ท่าน จาก 42 สถาบันการศึกษา โดยเป็นการบรรยายเพื่อให้ความรู้ทั้งด้านภาษา ประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม เพื่อนำไปสู่เวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและโอกาสในการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับประเทศเกาหลีในหลากหลายมิติ