กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

งานเสวนาเรื่อง “ภาพสะท้อนสังคมรัสเซียในวรรณกรรมของฟิโอดอร์ ดอสโตเยฟสกี”

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนาเรื่อง “ภาพสะท้อนสังคมรัสเซียในวรรณกรรมของฟิโอดอร์ ดอสโตเยฟสกี” โดยเชิญ ผศ.สดใส ขันติวรพงศ์ และ ดร. รมย์ ภิรมนตรี เป็นวิทยากรบรรยาย เวลา 16:00 – 19:00 น. ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ