กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรมในรายวิชาภาษาสเปนด้านกฎหมาย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเกียรติจากท่านผู้พิพากษาสาส์นสุรีย์ ลือสกุล จากศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสกลนคร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องกระบวนพิจารณาคดีในศาลและงานล่าม และจัดกิจกรรมให้นิสิตได้ฝึกทำล่ามในศาลจำลองในคดีอาญาที่หลากหลาย โดยมี อ.Gonzalo Abad ร่วมแสดงบทบาทเป็นชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับคดีด้วย

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาภาษาสเปนด้านกฎหมายซึ่งเป็นวิชาเลือกสำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4