กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ภาควิชาภาษาศาสตร์รับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาภาษาศาสตร์ ชั้น 12 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-218-4692