กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

การรับมอบเงินสมทบกองทุนศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงษ์ ประจำปี 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 นายแพทย์สุรพงษ์ อำพันวงศ์ ได้นำเงินมามอบเพื่อสมทบกองทุนศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงษ์ ประจำปี 2563 ซึ่งนายแพทย์สุรพงษ์ ได้บริจาคเงินสมทุบกองทุนเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังกมล ณ ป้อมเพชร รองคณบดีคณะอักษรศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ หัวหน้าภาควิชา พร้อมทั้งคณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ