กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครั้งที่ 12

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครั้งที่ 12

“หนังสือชุดรัตนประทีปแห่งพระไตรปิฎก เล่มที่ 9 ธาตุกถา ปุคคลปัญญัติ”

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 12.00 – 13.00 น.

ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

มอบวารสารโพธิยาลัย “พระอภิธรรมสำคัญไฉน” (ธรรมทานจากวัดจากแดง) แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่าน

ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่ โทร. 02-218-4916 หรือ tipitaka.chula@gmail.com