กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

คณะอักษรศาสตร์ต้อนรับวิทยากรของ Workshop: Block Seminar in Buddhist Manuscripts and Buddhist Sanskrit Literature

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการสนับสนุนจาก B.Grim Group ผ่านมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ เพื่อจัด Workshop: Block Seminar in Buddhist Manuscripts and Buddhist Sanskrit Literature โดยเชิญ Professor Dr. Jens-Uwe Hartmann (University of Munich, LMU München Germany) เป็นวิทยากร

ในการนี้ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 15:00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ พร้อมคณาจารย์ในสาขาวิชา ได้นำศาสตราจารย์ Hartmann และ ศาสตราจารย์ Skilling เข้าพบคณบดีคณะอักษรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ์

ตั้งแต่เวลา 16:00-18:00 น. ศาสตราจารย์ Hartmann ได้แสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง Literature without letters: the Indian puzzle and the role of Buddhism ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักวิชาการสำคัญด้านพุทธศาสน์ศึกษา เช่น Professor Dr. Richard Salomon Professor Dr. Jan Nattier เป็นต้น ร่วมฟังการบรรยาย