กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง Literature without letters: the Indian puzzle and the role of Buddhism

ภาพบรรยากาศการแสดงปาฐกถาพิเศษโดย Professor Dr. Jens-Uwe Hartmann (University of Munich, LMU München Germany

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 Professor Dr. Jens-Uwe Hartmann ได้แสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง Literature without letters: the Indian puzzle and the role of Buddhism ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักวิชาการสำคัญด้านพุทธศาสน์ศึกษา เช่น Professor Dr. Richard Salomon Professor Dr. Jan Nattier เป็นต้น ร่วมฟังการบรรยาย

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ขอขอบพระคุณคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ที่กรุณาสละเวลามาเปิดงาน และขอบพระคุณบริษัท B.Grimm มูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ และท่านผู้สนใจทุกท่าน ที่สนับสนุนกิจกรรมของสาขาวิชา