กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ประกาศย้ายห้องจัดการบรรยายจารึกเขมรกับวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ

***ประกาศย้ายห้องจัดการบรรยายเป็น ห้อง ๔๐๑/๑๑ ชั้น ๔ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ***
หัวข้อ #จารึกเขมรกับวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ โดย รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๖๓ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ค่ะ