ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

จุดคัดกรองก่อนเข้าใช้อาคารของคณะอักษรศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์มีจุดคัดกรองที่โถงชั้นล่างอาคารมหาจักรีสิรินธร เริ่มเวลา 7.00 น. – 21.00 น. ทุกวัน
ทั้งนี้ผู้เข้าใช้อาคารมหาจักรีสิรินธรและอาคารบรมราชกุมารีทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองและติดสติกเกอร์ที่แสดงว่าผ่านจุดคัดกรองแล้ว จึงจะอนุญาตให้เข้าใช้อาคารดังกล่าวได้