ข่าวเด่นของนิสิต/บุคลากร,  ภาพข่าวกิจกรรม

บทสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังกมล ณ ป้อมเพชร โดย The Potential

บทสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังกมล ณ ป้อมเพชร รองคณบดีดูแลงานด้านกิจการนิสิต และอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย The Potential สื่อที่นำเสนอความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้สำหรับเยาวชนและคนรุ่นใหม่ เพื่อการพัฒนาความรู้ในการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังกมล เล่าถึง ประสบการณ์การสร้างทักษะ 4Cs ให้กับนิสิต ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะความคิดสร้างสรรค์ ผ่านวิชาการละคร ทั้งวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ติดตามบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ที่

https://thepotential.org/creative-learning/drama-everyday-21st-skills/