กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

วีดิทัศน์ #สื่อสารงานวิจัย หัวข้อ “วิจักษ์วิจัย…อิเหนาไทย-อิเหนาเทศ”

เรียนรู้เรื่องอิเหนาในฐานะวรรณกรรมรักข้ามวัฒนธรรม แง่มุมจากเรื่องอิเหนาฉบับเพื่อนบ้าน และมุมมองต่อการอ่านเรื่องอิเหนา ในวีดิทัศน์ #สื่อสารงานวิจัย หัวข้อ “วิจักษ์วิจัย…อิเหนาไทย-อิเหนาเทศ” โดย ผศ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 ของภาควิชาภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ แหล่งเผยแพร่และพัฒนาความรู้ทางภาษา วรรณคดี และคติชนของสังคมไทยในบริบทสังคมโลก

https://www.facebook.com/watch/?v=1743967902423813