การรับสมัครหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติ เลือกสมัครใน “หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย”

รับสมัครผ่านระบบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 7-18 มกราคม 2564 ที่ www.tcas.atc.chula.ac.th

(เมื่อเข้าไปที่หน้าเว็บ http://www.admissions.chula.ac.th/tcas1.html อยู่โครงการที่ 30 )

เกณฑ์รับสมัคร รอบที่ 1  GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50 | GPA ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 3.50 | CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 หรือได้คะแนน IELTS / TOEFL เทียบเท่า | มีผลงานความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยในระดับชาติ โดยจะต้องส่งผลงานมาให้มากที่สุด เนื่องจากจำนวนชิ้นงานในแฟ้มสะสมผลงานจะมีผลต่อการพิจารณาคัดเลือก

updated!!! จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขยายเวลาการรับหลักฐานแสดงผลคะแนนการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษในโครงการและหลักสูตรตามประกาศฯ จากวันที่ 18 มกราคม 2564 เป็นวันที่ 31 มกราคม 2564  อ่านประกาศ

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ประสงค์จะขอขยายเวลาการส่งหลักฐานแสดงผลคะแนนการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ  จะต้องส่ง “แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอขยายเวลาการส่งหลักฐานแสดงผลคะแนนการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ” ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ มาพร้อมเอกสารประกอบการสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครอื่นๆ ภายในวันที่ 18 มกราคม 2564 เท่านั้น

updated!!! จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์เป็นวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 อ่านประกาศ

หมวดหมู่ข่าว

อ่านข่าวย้อนหลัง

คลังเก็บ