Search
Close this search box.

รับสมัครเข้าศึกษาในเอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ TCAS 2565 รอบที่ 2 โควตา (Quota)

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาใน “โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติ” เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 TCAS65 รอบที่ 2 โควตา (Quota)

**มีทุนการศึกษา**

รับสมัครผ่านระบบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างวันที่ 14 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ www.tcas.atc.chula.ac.th
• อ่านประกาศรับสมัครได้ ที่นี่
• เข้าถึง “เอกสารประกอบการสมัคร” ได้ ที่นี่ (โครงการที่ 21)

สรุปเกณฑ์รับสมัคร รอบที่ 2 โควตา
• GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 
• GPA รายวิชาภาษาไทย (เฉพาะรายวิชาพื้นฐาน) ไม่ต่ำกว่า 3.50 
• CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 55 คะแนน หรือได้คะแนน IELTS / TOEFL เทียบเท่าสำหรับผู้สมัครที่ยังไม่มีผลคะแนนสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) ตามข้อ 1.4 ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 TCAS65 รอบที่ 2 โควตา (Quota)  (คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย) นี้ได้ โดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะทำการจัดสอบ CU-TEP ให้เป็นกรณีพิเศษในวันที่ 26 มีนาคม 2565 

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องส่งแบบฟอร์มแสดงความจำนงการขอเข้ารับการทดสอบ CU-TEP ที่ศูนย์ทดสอบฯ จัดสอบให้เป็นกรณีพิเศษพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ 5.2 ตามเวลาที่กำหนด และเข้ารับการทดสอบตามที่ศูนย์ทดสอบฯ กำหนด ในกรณีที่ผู้สมัครแสดงความจำนงสมัครเข้ารับการทดสอบฯ นี้แล้ว โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบที่ศูนย์ทดสอบฯ จัดสอบเป็นกรณีพิเศษในการพิจารณาเท่านั้น โดยผู้สมัครจะไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้คะแนนอื่น ๆ แทนได้ (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงความจำนงขอเข้ารับการทดสอบวิชาที่ศูนย์ทดสอบฯ จัดสอบให้เป็นกรณีพิเศษสำหรับใช้ในการสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 TCAS65 รอบที่ 2 โควตา (Quota) ได้ที่เว็บไซต์ www.tcas.atc.chula.ac.th และ www.admissions.chula.ac.th)

หมวดหมู่ข่าว

อ่านข่าวย้อนหลัง

คลังเก็บ