Search
Close this search box.

นิสิตปริญญาตรีได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดการนำเสนอเชิงสร้างสรรค์

นางสาวสิริโชค โกศัลวิตร นิสิตภาควิชาภาษาไทย ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดการนำเสนอเชิงสร้างสรรค์ แบบ PechaKucha 20×20 ในหัวข้อ “พลังงานสะอาดในชีวิตประจำวันที่ทุกคนเข้าถึงได้” (Clean Energy in Daily Life powered by PechaKucha 20×20) จัดโดย สถาบันเอเชียศึกษาและสถาบันวิจัยพลังงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หมวดหมู่ข่าว

อ่านข่าวย้อนหลัง

คลังเก็บ