Search
Close this search box.

ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ ได้รับยกย่องเป็น “ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ เป็น “ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย” พุทธศักราช 2564

                     ภาษาไทยสรรพพจน์พร้อม
               คติพจน์สอนใจ
               มธุรพจน์อาบฤทัย  
               แบบอย่างกระจ่างถ้วน

                              วิชชาไทย
                              ศิษย์ล้วน
                              สุวภาพ 
                              สุพจน์ถ้อยควรถือฯ

                     คือ “ครูประพจน์” ผู้
               สมพุทธพจน์บรมคร
               มงคลอุตดมตรู
               อาศิรพจน์ร้อยให้

                              ควรบู- ชาเฮย
                              ประกาศไว้
                              สัจพจน์ จริงนอ
                              อ่อนน้อมกำนลฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ร้อยกรอง

หมวดหมู่ข่าว

อ่านข่าวย้อนหลัง

คลังเก็บ