Search
Close this search box.

เรียงความ “แนวทางการสอนธรรมปฏิบัติในชั้นเรียน” ของนิสิตปริญญาตรีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ภาควิชาภาษาไทยขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายภคพล คุ้มครอง นิสิตภาควิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 1 ทุนโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดเรียงความในหัวข้อ “แนวทางการสอนธรรมปฏิบัติในชั้นเรียน” ประเภทอุดมศึกษา ประชาชน ครูผู้สอนในสถานศึกษา และบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด

การแข่งขันนี้เป็นการจัดประกวดใน “โครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส” ที่ทรงได้รับการประกาศยกย่องจากองค์การยูเนสโกว่าเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย ในวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ จัดโดย สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

ดูรายละเอียดประกาศได้ ที่นี่

หมวดหมู่ข่าว

อ่านข่าวย้อนหลัง

คลังเก็บ