Search
Close this search box.

ศ.กิตติคุณสุกัญญา สุจฉายา ได้รับยกย่องเป็น “ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์กิตติคุณสุกัญญา สุจฉายา เป็น “ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย” พุทธศักราช 2565

ปูชา จ ปูชนียานํ

                                                        เนตรต่างประทีปแก้ว           ทั้งสอง
                                               นิ้วต่างธูปประคอง                        นอบไหว้
                                               เส้นผมต่างประทุมทอง                 บงกช
                                               เปนเครื่องบูชาให้                          คุรุผู้ปูชนียฯ

                                                       ปูชนียบุคคละล้ำ                   ภาษาไทย
                                               วิริยะเยี่ยมวิจัย                              เจิดแจ้ง
                                               สอนศิษย์พินิจนัย                          วัฒน-ธรรมนา
                                               รำลึกบ่รู้แล้ง                                  กราบก้มกำนลครูฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ร้อยกรอง

หมวดหมู่ข่าว

อ่านข่าวย้อนหลัง

คลังเก็บ