Search
Close this search box.
Picture of รองศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล

รองศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล

ความเชี่ยวชาญ
 • วรรณคดีโบราณ
 • วรรณคดีพุทธศาสนา
 • ราชาศัพท์
 • การแต่งคำประพันธ์
รายวิชาในความรับผิดชอบ 
 • 2201266  วรรณคดีคำสอน
 • 2201275  งานสุนทรภู่
 • 2201372  พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • 2201464  วรรณคดีท้องถิ่น
 • 2201473  พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
 • 2201661  วรรณคดีพุทธศาสนาพากย์ไทย
 • 2201843  สัมมนาวรรณคดีชาดก    
ข้อมูลติดต่อ

คุณวุฒิ
 • อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ.2552
 • อ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ.2544

รางวัลที่ได้รับ
 • ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2565 จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านกิจการนิสิตระดับดีมาก ประจำปี 2563 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย

ก. บทความวิจัยในวารสาร

ภาษาอังกฤษ

 • Sheravanichkul, Arthid. 2014. Bodily Sacrifice of the Bodhisatta in Thai Buddhist and Mythological Narratives. Journal of the Royal Institute, VI (December, 2014): 43-56.
 • Sheravanichkul, Arthid. Pu Khwan Khao Worship of Dehong Tai in Yunnan: Fertility and Buddhist Felicity. Contemporary Buddhism 10, 1 (May 2009): 159-170.
 • Sheravanichkul, Arthid. Self-Sacrifice of the Kings in the Simhāsana Dvātriṃśikā and Thai Buddhist NarrativesRian Thai: International Journal of Thai Studies 1 (2008): 1-25.
 • Sheravanichkul, Arthid. Self-Sacrifice of the Bodhisatta in the Paññāsa JātakaReligion Compass 2, 5 (August 2008): 769-787.
 

ภาษาไทย

 • ปารเมศ อภัยฤทธิรงค์ และอาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล. การสืบทอดและสร้างสรรค์แนวคิดเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ในบทอาศิรวาทในสิ่งพิมพ์รายคาบไทยสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 8. วารสารภาษาและวรรณคดีไทย (อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์).
 • ธนบัตร ใจอินทร์ และอาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล. การศึกษาเปรียบเทียบพุทธทำนายความฝันพระเจ้าปเสนทิโกศล ฉบับหอสมุดแห่งชาติกับอรรถกถามหาสุบินชาดกและฉบับอื่นในท้องถิ่นภาคกลาง. ภาษาและวรรณคดีไทย 35, 2 (ธันวาคม 2561): 97-125.
 • ปัทมาภรณ์ ผ่องแผ้ว และอาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล. แนวคิดและกลวิธีการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในทศชาติคำฉันท์. มนุษยศาสตร์วิชาการ 29, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565): 69-102.
 • ธีธัช สุเมธสวัสดิ์ และอาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล. การใคร่ครวญและการโหยหาอดีต: ความเป็นนิราศในนิราศนครวัด. ดำรงวิชาการ 20, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564): 291-320.
 • อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล. ทศชาติชาดก: “ศรัทธา” กับ “ปัญญา” สู่มรรคาแห่งการหลุดพ้น. ภาษาและวรรณคดีไทย (ธันวาคม 2546).
 

ข.  รายงานการวิจัยสมบูรณ์

 • อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล. รายงานการวิจัยเรื่อง พระราชวิจารณ์เทียบลัทธิหีนยานและมหายานในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพัฒนาการความรู้เรื่องมหายานในประเทศไทย โครงการรำลึก 100 ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม, 2554.


ค. บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ

 • Arthid Sheravanichkul. Chanting Under Royal Patronage: The Thai Chanting Tradition as Nurtured by the Kings of the Chakri Dynasty. Third International Pali Studies Week Seminar 2018. 11-14 June 2018, Sorbonne, École pratique des hautes études (EPHE), Paris, France.
 • Arthid Sheravanichkul. From Nang Kwak to Miss Well-Come and Nang (Saw) Kwak: A Reflection on How a Thai Amulet Fits Itself to Popular Culture. SEASIA Conference 2017. 16-17 December 2017, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
 • Arthid Sheravanichkul. Unahitwichai Kham Lilit: A Thai Poem Based on the Pali Unhissavijayasutra. Second International Pali Studies Week Seminar 2016. 20-23 June 2016, Sorbonne, École pratique des hautes études (EPHE), Paris, France.
 • Sheravanichkul, Arthid. “Dynamism of the Mahachat Ceremony in Modern Thailand:  A Case Study of Mahachat Khamluang, Thet Mahachat, and Mahachat Songkhrueng”. Paper presented at the XVIth Congress of the International Association of Buddhist Studies, 20-25 June 2011, Dharma Drum Buddhist College, Taiwan. 
 • Sheravanichkul, Arthid. “When Giving Troubled The Kings: the Royal Questions On Gift-Giving In Thai Question And Answer Text”. Paper presented at the Conference on Buddhist Dynamics in Southeast Asia, 10-11 March 2011, The Nalanda-Sriwijaya Centre, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore.
 • Sheravanichkul, Arthid. “From a Jātaka Character to an Amulet: the Cult of Jūjaka Worship in Thailand”. Paper presented at the 6th EuroSEAS Conference, 26-28 August 2010, School of Global Studies, University of Gothenburg, Sweden.
 • Sheravanichkul, Arthid. “Narrative and Gift-giving in Thai Ānisaṃsa Text”. Paper presented at the International Conference on Buddhist Narrative in Asia and Beyond, 9-11 August 2010, the Imperial Queen’s Park Hotel, Bangkok, Thailand.
 • Sheravanichkul, Arthid. “Self-Sacrifice in Inscriptions, Royal Writings, and Thai Buddhist Art.” Paper presented at the First Chulalongkorn-EFEO Graduate Symposium ‘New Research on Buddhism and Thai Studies’, 13 February 2009, Faculty of Arts, Chulalongkorn University, Thailand.
 • Sheravanichkul, Arthid. “The Passage of Two Worlds: A Study of Lanna Funerary Texts”. Paper presented at the XVth Congress of the International Association of Buddhist Studies, 23-28 June 2008, Emory University, Atlanta, USA.
 • Sheravanichkul, Arthid. “Exploring Hīnayāna-Mahāyana: Pucchā-Visajjanā between King Chulalongkorn and Prince Narisara Nuwattiwong”. Paper presented at the XVth Congress of the International Association of Buddhist Studies, 23-28 June 2008, Emory University, Atlanta, USA.
 • Sheravanichkul, Arthid. “Pu Khwan Khao Worship of Shan in Yunnan: Fertility and Buddhist Felicity”. Paper presented at the first International Conference on Shan Buddhism and Culture, 8-9 December 2007, SOAS, University of London, UK.
 • Sheravanichkul, Arthid. “Self-Sacrifice of the Kings in the Simhāsana Dvātriṃśikā and Thai Buddhist Narratives”. Paper presented at the International Conference on Thai Language and Literature: Wisdom and Dynamism in the Global Context, 10-12 November 2006, the Imperial Queen’s Park Hotel, Bangkok, Thailand.
 • Sheravanichkul, Arthid. “Self-Sacrifice in Thai Buddhist Texts and Thai Mythological Narratives”. Paper presented at the XIVth Conference of the International Association of Buddhist Studies, 29 August-3 September 2005, SOAS, University of London, UK.
 • Sheravanichkul, Arthid. “Narratives in Buddhist Thai Literature in which the Bodhisattva sacrifices his Life: A Survey of Concept and Popularity”. Paper presented at the RGJ Congress V, 23-25 April 2004, Jomtien Palm Beach Resort, Pattaya, Thailand.
 • อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล. “The Silent Prince: จากมหานิบาตชาดกสู่มหาอุปรากร”. บทความเสนอในการประชุมวิชาการเรื่อง วัฒนธรรมชาดก วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล. “529 วัสสา มหาชาติคำหลวง: ประเพณีสวดและการสืบทอดการสวดมหาชาติคำหลวงในปัจจุบัน”. บทความเสนอในการประชุมวิชาการเรื่อง มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่: พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม วันที่ 18-19 สิงหาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  •  

ง. บทความวิจัยใน  Monograph, Book Series

 • Chirapravati, Pattaratorn and Sheravanichkul, Arthid. Reflections on the Boundary Markers and the New Buddhist Lineage: the Mahā-sīmā at Wat Rajapradit Sathitmahasimaram by King Rama IV (r. 1851–1868). In Carbine, J.A. and Davis, E.W. (eds.), Sīmā: Foundations of Buddhist Religion, 2022. [January 2022, BE 2565]  
 • Sheravanichkul, Arthid. Unahitwichai Kham Lilit: A Thai poem based on the Pali Uhissavijayasūtra. In Claudio Cicuzza (ed.), Katā me rakkhā, katā me parittā: Protecting the Protective Manuscripts. Proceedings of the Second International Pali Studies Week, Paris 2016, Fragile Palm Leaves Foundation and Lumbini International Research Institute, Bangkok and Lumbini. 2018. [BE 2561].
 • Sheravanichkul, Arthid. Exploring Thai Idea of Hinayana-Mahayana: Correspondence between King Chulalongkorn and Prince Narisaranuvattivongse. In What Theravada is Theravada?: Exploring Buddhist Identities. Bangkok: Fragile Palm Leaves Foundation, 2012. 
 • อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล. วิถีโลก-วิถีโพธิสัตว์/พุทธศาสนา-มิจฉาวาทะ: ถกเถียงเรื่องคุณค่าในทศชาติชาดก. ใน ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์, บรรณาธิการ. ถกเถียงเรื่องคุณค่า: รวมผลงานวิจัยในโครงการ “ถกเถียงเรื่องคุณค่า” ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. กรุงเทพฯ: วิภาษา. 2559.
 • อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล.  “ทศชาติ” กับทศบารมี: การศึกษาเปรียบเทียบ. ใน สุปาณี พัดทอง, บรรณาธิการ. ทอแพรดอกไม้ในสายธารา. กรุงเทพฯ: สันติศิริการพิมพ์. (ที่ระลึกในโอกาส 60 ปี รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา), 2558.

หนังสือ
 • อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล และคณะ. 2566. พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (ปรับปรุงเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.
 • อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล. 2565. ชาดกกับวัฒนธรรมวรรณศิลป์ไทย. โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล และ คณะ. 2557. กวีวัจน์วรรณนา: วรรคทองในวรรณคดีไทยพร้อมประวัติและคำอธิบาย.  กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.

บทความทางวิชาการ
 • อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล. หนังสือพระยาพิมพิสารพระยาชาติศัตรู หรือ มงคลปรนนิบัติ. สยามปกรณ์ปริวรรต. กรุงเทพฯ: ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561. (หน้า 93-112).
 • อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล. 2555. บทสวดชยสิทธิคาถาพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. วชิราวุธานุสรณ์สาร  31, 3 (1 ก.ค. 2555): 106-114 .
 • อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล.  2554. มหาชาติทรงเครื่อง. ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง (ฉบับเพิ่มเติม) เล่ม 2. หน้า 703-705. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์.
 • Sheravanichkul, Arthid. Thousand Hands, Thousand Eyes. Samuels, Jeffrey; McDaniel, Justin Thomas; Rowe, Mark Michael, eds. Figures of Buddhist Modernity in Asia. University of Hawaii Press, 2016.
 • Arthid Sheravanichkul. 2013. Phra Aphai Mani: A classical Thai epos on a porcelain bowl in the Ring Collection. In Habu, Anne and Rooney, Dawn F., eds. Royal Porcelain from Siam: Unpacking the Ring Collection. Oslo: Hermes Publishing.

ผลงานอื่น ๆ
 • อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล. “ราชาศัพท์สำหรับครูมัธยม”. การอบรมครูภาษาไทยระดับมัธยม โครงการเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา สมเด็จเจ้าฟ้าในดวงใจภาษาไทยภาษาชาติ จัดโดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) [เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=R2U8qs-wVeo]

งานบริการวิชาการ / ผลงานรับใช้สังคม
 • กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตสถาน (ปรับปรุงเพิ่มเติม 2566) ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 • บรรณาธิการสารานุกรมวรรณคดีไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
 • กรรมการโครงการแปลวรรณกรรมอาเซียนของมูลนิธิวิชาหนังสือร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
 • บทประพันธ์อาศิรวาทของมหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ และภาควิชาภาษาไทย ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน
 • บรรยายเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทยในสถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งในรายการวิทยุของคณะอักษรศาสตร์ สถาบันไทยศึกษา หอประวัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ที่ปรึกษาด้านวิชาการของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากองค์กรและสถาบันต่างประเทศที่เคยได้รับ 
 • Beaufort Visiting Fellow at St Johnʼs College, University of Cambridge, UK. [May-June 2023] (Supported by St Johnʼs College, University of Cambridge)
 • Visiting Fellow at the School of Divinity, the University of Edinburgh, UK. [June-August 2015] (Supported by the Thailand Research Fund and the British Council)
 •