Search
Close this search box.
Picture of ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข

ความเชี่ยวชาญ
 • ภาษาและวรรณกรรมลาว 
 • วรรณคดีกับพิธีกรรม 
 • วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ทฤษฎีสื่อ วัฒนธรรมทัศนาการ และผัสสารมณ์

รายวิชาในความรับผิดชอบ 
 • 2201352  วิวัฒนาการร้อยกรอง
 • 2201655  ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์
 • 2201669  ทฤษฎีสื่อกับการศึกษาวรรณกรรมไทย  
 • 2201671  การศึกษาวรรณกรรมไทยเชิงสังคมและวัฒนธรรม
 • 2201752  สัมมนาวรรณกรรมไทยปัจจุบัน
 • 2201840  สัมมนาทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์
 • 2245101  ภาษาลาว 1  
 • 2245102  ภาษาลาว 2  
 • 2245151  ปริทรรศน์วัฒนธรรมลาว
 • 2245351  ปริทรรศน์วรรณคดีลาว
 
ข้อมูลติดต่อ

คุณวุฒิ
 • Ph.D. (Asian Literature, Religion, and Culture) Cornell University, พ.ศ. 2561
 • M.A. (Southeast Asian Studies) Cornell University, พ.ศ. 2557
 • อ.ม. (สาขาวรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2553
 • อ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2551
 
การแลกเปลี่ยนและฝึกอบรม
 • School of Criticism and Theory (Photography and Literature) ภาคฤดูร้อน 2561
 • Exchange Scholar Program, Department of Visual and Environmental Studies, Harvard University ภาคปลาย 2560
รางวัลที่ได้รับ
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น Lauriston Sharp Prize ประจำปี 2018 จาก Southeast Asia Program, Cornell University สหรัฐอเมริกา จากวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตเรื่อง “Atmospheric Archives: Post-Cold War Affect and the Buddhist Temporal Imagination in Southeast Asian Literature and Visual Culture”  
 • Mellon Graduate Fellowship, Society for the Humanities, Cornell University ประจำปี 2017-2018

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย

ก. บทความวิจัยในวารสาร

ภาษาอังกฤษ

 • Polmuk, Chairat. “Provincialising Thai Boys Love: Queer Desire and the Aesthetics of Rural Cosmopolitanism.” Intersections: Gender and Sexuality in Asia and the Pacific 49 (June 2023), http://intersections.anu.edu.au/issue49/chairat1.pdf
 • Polmuk, Chairat. “Wounded Landscapes: Debris of War, Residual Vulnerability, and (Toxic) Intimacy in Post-Cold War Southeast Asia.” The JUGAAD Project: Material Religion in Context (June 2021), https://www.thejugaadproject.pub/home/wounded-landscapes.
 • Polmuk, Chairat. “Lao,” in Terminologies of ‘Modern’ and ‘Contemporary’ ‘Art’ in Southeast Asia’s Vernacular Languages: Indonesian, Javanese, Khmer, Lao, Malay, Myanmar/Burmese, Tagalog /Filipino, Thai and Vietnamese.” Southeast of Now: Directions in Contemporary and Modern Art in Asia 2, 2 (2018): 167-176. 
 • Polmuk, Chairat. “Life in a Time of Turmoil: Re-reading Colonialism and Nationalism in Autobiographies of Postwar Lao Intellectuals.” Journal of Thai Language & Literature 31, 2 (2014): 1-40. 


ภาษาไทย

 • ชัยรัตน์ พลมุข. ปากกาและปราการ: นิตยสารไผ่หนามกับสังคมวิทยาของวรรณกรรมลาวสมัยใหม่.ดำรงวิชาการ 20, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม, 2564): 321-349.
 • ชัยรัตน์ พลมุข. “กลับอีสาน: ภาพฝันอันหลอกหลอนและความรุนแรงของมหานครในภาพยนตร์เรื่องคืนพระจันทร์เต็มดวงและ ลุงบุญมีระลึกชาติ.” วารสารอักษรศาสตร์ 44, 2 (2558): 33-70. 


ข. 
บทความวิจัยใน  Monograph, Book Series

ภาษาอังกฤษ

 • Polmuk, Chairat. “An Urban Pastoral in Laos: Translating George Sand in (Post)colonial Vientiane.” In Phrae Chittiphalangsri and Vicente L.Rafael, eds. Of Peninsulas and Archipelagos: The Landscape of Translation in Southeast Asia. New York: Routledge, 2023.
 • Polmuk, Chairat. “Affect: Notes from Contemporary Southeast Asian Visual Culture.” In Berkwitz, Stephen C., and Ashley Thompson, eds. Routledge Handbook of Theravāda Buddhism. New York: Routledge, 2022.
 • Polmuk, Chairat.“Labor of Love: Intimacy and Biopolitics in a Thai-Burmese Romance.” In Samak Kosem, ed. Border Twists and Burma Trajectories: Perception, Reforms, and Adaptations. Chiang Mai: Center for ASEAN Studies, Chiang Mai University, 2016.


ภาษาไทย

 • ชัยรัตน์ พลมุข. “เรือนร่างและลายลักษณ์: วัตถุภาวะของการจดจารึกกับการนำเสนอความเป็นลาวแบบสหสื่อ ในงานของศิลปินลาวพลัดถิ่น.” ใน นัทธนัย ประสานนาม (บรรณาธิการ). สุนทรียสหสื่อ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ศยาม, 2564.
 • ชัยรัตน์ พลมุข. “เรือนร่างและลายลักษณ์: วัตถุภาวะของการจดจารึกกับการนำเสนอความเป็นลาวแบบสหสื่อ ในงานของศิลปินลาวพลัดถิ่น.” ใน นัทธนัย ประสานนาม (บรรณาธิการ). สุนทรียสหสื่อ: ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อในบริบทข้ามวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ระดับชาติ โครงการสุนทรียสหสื่อ ชุดโครงการวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย, 2563. 
 • ชัยรัตน์ พลมุข. “ทฤษฎีผัสสารมณ์ (affect theory) กับการศึกษาวรรณกรรม”. ใน สุรเดช โชติอุดมพันธ์ (บรรณาธิการ). นววิถี: วิธีวิทยาร่วมสมัยในการศึกษาวรรณกรรม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ศยาม, 2562. 
 • ชัยรัตน์ พลมุข. “นิทานเก่าในโลกใหม่: วรรณกรรมลาวสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสกับขบวนการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรม.” ใน   สร้อยมาศ รุ่งมณี (บรรณาธิการ). ยาดแย่งการพัฒนาและความทันสมัยในลาว. เชียงใหม่: ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
 
บทความวิชาการ (Review Article)
 • Polmuk, Chairat. “The Undulating Landscape of Lao Cinema.” Cornell Southeast Asia Program Bulletin, Fall 2018: 21-23.
 • Polmuk, Chairat.“Apichatpong Weerasethakul.” In Kirin Gabbard, ed. Oxford Bibliographies in Cinema and Media Studies. New York: Oxford University Press, 2018.  
 • Polmuk, Chairat. “Rithy Panh.” In Kirin Gabbard, ed. Oxford Bibliographies in Cinema and Media Studies. New York: Oxford University Press, 2018.

ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานแปล และบทความออนไลน์

ภาษาอังกฤษ

 • Polmuk, Chairat. “Portraits of Flowers.” Post: Notes on Art in a Global Context 22 September 2021. (https://post.moma.org/portraits-of-flowers/).
 • Polmuk, Chairat.  Forest Textuality. Yogyakarta, Indonesia: RAR Editions, 2020. (This zine publication is part of “In the Forests, Even the Air Breathes” exhibition at Gamec Museum, Bergamo, Italy).
 • Polmuk, Chairat. “Khvay Samnang’s ‘A Forest of Spirits’.” Kooper 9 October 2019. (https://kooper.co/en-khvay-samnang/). 
 • Polmuk, Chairat. “Bounpaul Phothyzan: Unearthing Lao History Through Art.” Kooper 7 August 2019. (https://kooper.co/bounpaul-phothyzan/).


ภาษาไทย

 • ชัยรัตน์ พลมุข. “ภาพถ่ายคืออีกนามหนึ่งของมารดา: โรล็องด์ บาร์ตส์ / อารยา ราษฎร์จำเริญสุข.” The Momentum 20 พฤษภาคม 2563 (https://themomentum.co/mother-photograph-of-roland-barthes-and-araya-rasdjarmrearnsook/).
 • ชัยรัตน์ พลมุข. “Buddhist melancholia เมื่อความสูญเสียเป็นเรื่องอีโรติก.” The Momentum 13 กุมภาพันธ์ 2563 (https://themomentum.co/buddhist-melancholia/).
 • ชัยรัตน์ พลมุข. “ตายอย่างหมา” (แปลจากเรื่องสั้น “ຕາຍຢ່າງໝາ” ของอุทิน บุนยาวง). นิตยสารทางอีศาน  5, 55 (2559): 141-143. 

บทความปริทัศน์หนังสือที่ตีพิมพ์ในวารสาร
 • ชัยรัตน์ พลมุข. ปริทัศน์หนังสือ Engendering the Buddhist State: Territory, Sovereignty, and Sexual Difference in the Inventions of Angkor. สังคมลุ่มน้ำโขง 14, 1 (2561): 187-196.
 • ชัยรัตน์ พลมุข. ปริทัศน์หนังสือ The Promise of Happinessอักษรศาสตร์ 44, 2 (2559): 203-212.
 • ชัยรัตน์ พลมุข. ปริทัศน์หนังสือ Ghostly Desires: Queer Sexuality and Vernacular Buddhism in Contemporary Thai Cinemaสังคมลุ่มน้ำโขง 12, 3 (2559): 187-198.
 • ชัยรัตน์ พลมุข. ปริทัศน์หนังสือ Creating Laos: The Making of a Lao Space Between Indochina and Siam, 1860-1945มนุษยศาสตร์ 20, 1 (2556): 364-375.
 • ชัยรัตน์ พลมุข. ปริทัศน์หนังสือ The Literary in Theory. มนุษยศาสตร์ 17, 2 (2553): 179-184.

บทความวิชาการที่นำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
 • Polmuk, Chairat. “Sociomaterial Life of Texts: Publishing Studies and Thai–Lao Literary Relations.” Paper presented at AAS-in-Asia, Kyungpook National University, June 26, 2023.
 • Polmuk, Chairat. “A Minor Literary History of Buddhist Publishing Houses in Northeast Thailand.” Paper presented at the European Association of Southeast Asian Studies, September 10, 2021. (Online).
 • Polmuk, Chairat. “Of Eros and the Forest: The Topography of Love in Lao Revolutionary Literature.” Paper presented at the Engendering History: Gender, Sexuality, and Love in Thailand, Lao PDR, and Cambodia panel discussion, Asian Institute, University of Toronto, September 23, 2020. (Online).
 • Polmuk, Chairat. “Vannakhadi is Dead: Reading Lao Literature in Turbulent Times.” Paper presented at the 6th International Conference on Lao Studies, Cornell University, June 13-15, 2019.
 • Polmuk, Chairat. “Translation and the Making of an Urban Landscape in Laos.” Paper presented at the 8th International Association of Translation and Cultural Studies Regional Workshop, Chulalongkorn University, August 31-September 1, 2019.
 • Polmuk, Chairat. “Texture of Memory: On Lao Diasporic Practices.” Keynote Address at the Elevation Laos Symposium, Vientiane, Lao PDR, November 10, 2018.
 • Polmuk, Chairat. “The Atmosphere of Corruption: Post-Cold War Affect and the Buddhist Media Archive in Southeast Asia.” Paper presented at Cornell Society for the Humanities Annual Fellows’ Workshop, April 20, 2018.
 • Polmuk, Chairat. “Conjuring Atmospherics: Buddhist Temporalities and Post-Cold War Affect in Southeast Asian Film and Video Art.” Paper presented at Cornell Southeast Asia Program’s 20th Annual Graduate Student Conference, March 9-11, 2018.
 • Polmuk, Chairat. “Explosive Bliss: Visualizing the Landscapes of Residual Vulnerability and (Toxic) Intimacy in Post-Cold War Southeast Asia.” Paper presented at Ronald and Janette Gatty Lecture Series, Cornell Southeast Asia Program, February 22, 2018.
 • Polmuk, Chairat. “Rural Melodramas: Queer Aesthetics and the Fantasies of Development in Northeast Thailand.” Paper presented at the International Conference on Thai Studies, Chiang Mai, July 15-18, 2017.
 • Polmuk, Chairat. “Transitory Splendour: Preambles on a Buddhist Archival Impulse in Post-Cold War Southeast Asia.” Paper presented at Reframing the Archive: The Reuse of Film and Photographic Images in Postcolonial Southeast Asia Symposium, School of Oriental and African Studies, University of London, June 22-23, 2017.
 • Polmuk, Chairat. “American Bones and Bombs: Debris of War and the Aesthetics of Ruin in Laos.” Paper presented at the Association for Southeast Asian Studies in the United Kingdom (ASEASUK) Annual Conference, School of Oriental and African Studies, University of London, September 16-18, 2016.
 • Polmuk, Chairat. “The City of Thorny Bamboos: Urban Literati, Nostalgia, and Cold War Politics in Laos.” Paper presented at the 5th International Conference on Lao Studies, Thammasat University, July 8- 10, 2016.
 • Polmuk, Chairat. “Haunted Archives: Remediating Remnants of the Cold War in Southeast Asia.” Paper presented at Department of Asian Studies Annual Graduate Colloquium, May 12, 2016.
 • Polmuk, Chairat. “Buddhist Affect and Ethnic Intimacy in Contemporary Thai Cinema.” Paper presented at the Politics of Attachment Workshop and Conference, Amsterdam School for Cultural Analysis, March 25-27, 2015.
 • Polmuk, Chairat. “The Intimate Species: Buddhist Affect and the Ethnic Body in Contemporary Thai Cinema.” Paper presented at the Ways of Knowing Graduate Conference on Religion, Harvard Divinity School, October 23-25, 2014.
 • Polmuk, Chairat. “Regarding the Pain of the Burmese: The Injured Ethnic Body and Reconfigurations of Intimacy in Contemporary Thai Cinema.” Paper presented at the Council on Thai Studies Annual Meeting, University of Wisconsin-Madison, October 17-19, 2014.
 • Polmuk, Chairat. “Detecting the Mystery of the First Lao Novel, Phra Phouttahoup Saksit.” Paper presented at the 4th International Conference on Lao Studies, University of Wisconsin-Madison, April 19-21, 2013.

งานบริการวิชาการ / ผลงานรับใช้สังคม
 • กรรมการรอบตัดสิน รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี 2566
 • กรรมการรอบคัดเลือก รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี 2562
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประจำภาษาลาว ร่วมจัดทำและเผยแพร่หนังสือ วรรณคดี และวรรณกรรมอาเซียนฉบับแปลเป็นภาษาไทย ในโครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ การแปลหนังสือ วรรณคดี และวรรณกรรมแห่งชาติอาเซียน (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม)
 • วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาทักษะและผลงานทางวิชาการด้านวรรณคดีและวรรณกรรมไทย” คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • วิทยากรบรรยายหัวข้อ “ภาพยนตร์กับการพลัดถิ่น” โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยากรบรรยายหัวข้อ “พื้นที่ป่ากับผัสสารมณ์ในวรรณคดีลาว” โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • วิทยากรบรรยายหัวข้อ “Visual Culture and the Body” คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 • อาจารย์พิเศษวิชาสัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • อาจารย์พิเศษวิชาวรรณกรรมอาเซียนกับภูมิภาคศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ผู้นำถกบทความประจำห้องลาวศึกษา 3 บทความ ในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เวทีมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 13  เรื่อง ภูมิภาคนิยมและท้องถิ่นนิยมในโลกไร้พรมแดน