Search
Close this search box.
Picture of อาจารย์ ดร.ดาวเรือง วิทยารัฐ

อาจารย์ ดร.ดาวเรือง วิทยารัฐ

ความเชี่ยวชาญ
 • จารึกภาษาเขมร 
 • อารยธรรมเขมร
 • ศัพทมูลวิทยา

รายวิชาในความรับผิดชอบ 
 • 2201425  ศัพทมูลวิทยาภาษาไทย
 • 2244151  ปริทัศน์วัฒนธรรมเขมร
 • 2244291  จารึกภาษาเขมร
ข้อมูลติดต่อ

คุณวุฒิ
 • Doctorat (Etudes indiennes et Extrêmes-Orientales), Ecole pratique des Hautes Etudes, พ.ศ. 2550
 • D.E.A (Langues, literatures et sociétés), Inalco, พ.ศ. 2543
 • Maîtrise (Etudes siamoises), Inalco, พ.ศ. 2542 
 • DULCO (Cambodgien), Institut National des Langues et Civilisations Orientales (Inalco), พ.ศ. 2541
 • อ.บ. (ภาษาไทย) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2536
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย

รายงานการวิจัยสมบูรณ์

 • ชาญชัย คงเพียรธรรม และดาวเรือง วิทยารัฐ. รายงานวิจัยเรื่อง คติความเชื่อเรื่อง “พระศรีอาริย์” ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศกัมพูชานับตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-14 จนถึงปัจจุบัน: การศึกษาจากหลักฐานประเภทจารึกและคัมภีร์ใบลาน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556.

บทความทางวิชาการ
 • ดาวเรือง วิทยารัฐ. คำไทย-คำเทศ (ทะเล- เซ ในสถานนาม). ภาษาและวรรณคดีไทย 37, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563): 153-157.
 • ดาวเรือง วิทยารัฐ. คำไทย-คำเทศ (ภู ใน ภูเขา คำเรียกพื้นที่สูงที่มาจากภาษาตระกูลมอญ-เขมร). ภาษาและวรรณคดีไทย 37, 2 (กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2563): 160-165.
 • ดาวเรือง วิทยารัฐ. ภาษาตระกูลมอญ-เขมร กับการศึกษาสถานนามในอีสานใต้.วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 10, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557): 75-88

งานบริการวิชาการ / ผลงานรับใช้สังคม
 • ผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (2562)
 • วิทยากรบรรยาย เรื่อง บาลีสันสกฤตในจารึกกัมพุชพากย์ ให้แก่นิสิตและผู้สนใจทั่วไป ในงานเสวนาภารตวิทยา ครั้งที่ 2/2561 จัดโดย สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้  ภาควิชาภาษาตะวันออก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2561)