Search
Close this search box.
Picture of อาจารย์รดารัตน์ ศรีพันธ์วรสกุล

อาจารย์รดารัตน์ ศรีพันธ์วรสกุล

ความเชี่ยวชาญ
 • วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาระหว่างกลาง (Interlanguage Pragmatics)
 • วัจนปฏิบัติศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม (Cross-cultural Pragmatics)
 • วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาไทย
 • การศึกษาภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง
ข้อมูลติดต่อ

คุณวุฒิ
 • อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2562
 • อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2560

 

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย

ก. บทความวิจัยในวารสาร

 • รดารัตน์ ศรีพันธ์วรสกุล. 2565. “การศึกษาวัจนกรรมการแสดงความไม่พอใจตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาระหว่างกลาง: กรณีศึกษาผู้เรียนภาษาไทยชาวจีน”. ภาษาและภาษาศาสตร์. 40(2): 89-114.
 • รดารัตน์ ศรีพันธ์วรสกุล และณัฐพร พานโพธิ์ทอง. 2563. “การศึกษาวัจนกรรมการแสดงความเห็นแย้งของผู้เรียนภาษาไทยชาวจีนตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์อันตรภาษา: กรณีศึกษานักศึกษาชาวจีนจากมณฑลยูนนานและกวางสี” วารสารวจนะ. 8(1): 1-26. บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตเรื่อง “การศึกษาวัจนกรรมการแสดงความเห็นแย้งของผู้เรียนภาษาไทยชาวจีนตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์อันตรภาษา: กรณีศึกษานักศึกษาชาวจีนจากมณฑลยูนนานและกวางสี” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ข.
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

 • นำเสนองานวิจัยเรื่อง “ตำราพรหมชาติ: การศึกษาพัฒนาการด้านภาษา เนื้อหา บทบาทหน้าที่ และการสะท้อนสภาพสังคม (กรณีศึกษาเปรียบเทียบตำราพรหมชาติฉบับร.ศ. 120 ตำราพรหมชาติฉบับสมบูรณ์ และตำราพรหมชาติฉบับคนรุ่นใหม่)” ในงาน “มณีปัญญา-วิชญมาลา หนึ่งศตวรรษภาควิชาภาษาไทย” จัดโดยภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558

งานบริการวิชาการ / ผลงานรับใช้สังคม
 • รดารัตน์ ศรีพันธ์วรสกุล. (สิงหาคม 2564). ขอโทษค่ะ ฉันไม่เห็นด้วยกับคุณ: การศึกษาการแสดงความเห็นแย้งของผู้เรียนภาษาไทยชาวจีนใน อักษรพาที [รายการวิทยุ]. กรุงเทพฯ: ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • รดารัตน์ ศรีพันธ์วรสกุล และณัฐพร พานโพธิ์ทอง. 2563. “Interlanguage Pragmatics เพื่อการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2 และทำความเข้าใจการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.youtube.com/watch?v=k1qBiv24DY8
 • รดารัตน์ ศรีพันธ์วรสกุล. 2563. “ไข…คำถาม สืบเนื่องจากวีดิทัศน์ #สื่อสารงานวิจัย เรื่อง “วัจนปฏิบัติศาสตร์             ภาษาระหว่างกลาง (Interlanguage Pragmatics) เพื่อการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2 และทำความเข้าใจการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.facebook.com/ThaiArtsCU/posts/2933788936748710