Search
Close this search box.

การรับสมัคร ป.โท

รายละเอียดการรับสมัครฯ ปีการศึกษา 2567

ภาควิชา ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์
สาขาวิชา ภาษาไทย (ภาษาไทย/วรรณคดีไทย/คติชนวิทยา)
หลักสูตร อักษรศาสตรมหาบัณฑิต รหัสหลักสูตร 4382
จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ สายละ 5 คน


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
 1. สําเร็จปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยหรือเทียบเท่า
 2. หากมิได้สําเร็จปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย ต้องได้เรียนภาษาไทยไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
  หรือเรียนวิชาโทภาษาไทย หรือเรียนวิชาโทภาษาไทยและวิชาโทภาษาศาสตร์ หรือเรียนวิชาโทภาษาไทยและวิชาโทภาษาตะวันออก (บาลี-สันสกฤต)
 3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้


สําหรับผู้สมัครที่สําเร็จระดับอนุปริญญา/เทียบเท่ามาก่อน แล้วจึงมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ผู้สมัครต้องนําใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า ส่งเป็นเอกสารประกอบการสมัครด้วย


การสมัครสอบ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – วันที่ 31 มีนาคม 2567
*** ผู้สมัครต้องระบุในใบสมัครว่าจะสมัครเรียนในสายภาษาไทย สายวรรณคดีไทย หรือสายคติชนวิทยา***
 • ผู้สมัครเรียนสายภาษาไทยต้องสอบวิชาภาษาไทย ประกอบด้วย
  1. หลักภาษาไทย
  2. ภาษาไทยสมัยเก่า 
  3. ภาษาไทยปัจจุบัน
 • ผู้สมัครเรียนสายวรรณคดีไทยต้องสอบวิชาวรรณคดีไทย ประกอบด้วย
  1. วรรณคดีโบราณ
  2. วรรณกรรมปัจจุบัน
  3. วรรณคดีท้องถิ่น
 • ผู้สมัครสายคติชนวิทยาต้องสอบวิชาคติชนวิทยา ประกอบด้วย
  1. ความรู้พื้นฐานทางคติชนวิทยา 
  2. คติชนสมัยใหม่
  3. วรรณคดีท้องถิ่น
กำหนดการจัดสอบ

 *ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้ที่เว็บไซต์ภาควิชาภาษาไทย (https://www.arts.chula.ac.th/thai/) วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ

ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดได้จากประกาศ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th

ส่งผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ภาควิชาภาษาไทย ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 หากไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ไม่รับเข้าศึกษา


การประกาศผล
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 5 เมษายน 2567 ที่ บัณฑิตวิทยาลัย หรือ www.grad.chula.ac.th
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือก 27 พฤษภาคม 2567 ที่ บัณฑิตวิทยาลัย หรือ www.grad.chula.ac.th


หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
ติดต่อได้ที่ คุณสรรพพร เรไรวรรณ อีเมล : thaidept@chula.ac.th โทร. 0-2218-1871 
หรือที่ Website : www.grad.chula.ac.th

ขั้นตอนการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่

1 กุมภาพันธ์ 2567 –
31 มีนาคม 2567

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
5 เมษายน 2567

สอบข้อเขียน
 20 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
13 พฤษภาคม 2567

สอบสัมภาษณ์
20 พฤษภาคม 2567

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
27 พฤษภาคม 2567

ส่งผลสอบภาษาอังกฤษ
ภายใน 17 พฤษภาคม 2567

แชร์หน้านี้: