Search
Close this search box.

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ 2565 “คำไทยกับคนไทย”

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม และกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565  “คำไทยกับคนไทย” ซึ่งจะจัดขึ้น ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://cutt.ly/5LuY1Di

กำหนดการ
⚫ การเสวนาทางวิชาการ (ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม)
12.30 – 13.00 น.               ลงทะเบียน
13.00 – 13..15 น.              พิธีเปิด
13.15 – 16.00 น.               การเสวนาทางวิชาการเรื่อง “คำ: ร่องรอยความคิด ทิศทางสังคม”
ผู้ร่วมเสวนา:
– รองศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ พันธุเมธา
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์

15.15 – 17.00 น.               การเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ใครสร้างคำ คำสร้างใคร”
ผู้ร่วมเสวนา:  
– รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาส โพธิแพทย์
– อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข
– อาจารย์ ดร.อัสนี พูลรักษ์
– อาจารย์รดารัตน์ ศรีพันธ์วรสกุล
– คุณหรรษา คำล้วน และคณะผู้จัดนิทรรศการ

⚫ นิทรรศการ (ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย)
17.30 น.                              พิธีเปิดนิทรรศการ “ใครสร้างคำ คำสร้างใคร”
18.00 น.                              ชมนิทรรศการตามอัธยาศัยผู้สนใจสามารถติดตามรับชมถ่ายทอดสด (live) เสวนาทางวิชาการได้ทางเพจ “CU Art Culture” ของสํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม เพจ “เอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ” และเพจ “Chula Museum” ของพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสามารถเข้าชมนิทรรศการ “ใครสร้างคำ คำสร้างใคร” ได้ ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ถึงวันที่ 27 กันยายน 2565 (เปิดให้เข้าชมในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30 น. ปิดบริการในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

การดำเนินงานการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาตินี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจากไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ COVID-2019 

1. ผู้เข้าร่วมงานเสวนาจะต้องทำการคัดกรอง COVID-19 เบื้องต้นเพื่อประเมินอาการของตนเองเบื้องต้น โดยทำแบบประเมินความเสี่ยงที่ https://covidscreening.chula.ac.th 
2. ลงชื่อเข้าใช้พื้นที่ที่มาร่วมงานเสวนาก่อนการขึ้นอาคาร โดยภาควิชาฯ จะส่งรายชื่อและผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนการเข้าร่วมงานภายใน 72 ชั่วโมง
3. จัดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามห้องต่าง ๆ โดยเป็นแบบแท่นเหยียบเพื่อลดการสัมผัส 
4. ติดตั้งแอลกอฮอล์ฉีดฆ่าเชื้อตามที่จับประตูและพื้นที่สัมผัสร่วมกัน 
5. ติดประกาศให้ผู้เข้ามาใช้พื้นที่รับทราบถึงข้อกำหนดในการเข้าอาคารภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคจากไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ COVID-2019 
6. ติดประกาศให้ผู้ใช้พื้นที่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
7. วัดอุณหภูมิร่างกายกับเครื่องวัดอัตโนมัติและลงชื่อผู้เข้าใช้พื้นที่ 
8. ในการเข้ามาห้องจัดกิจกรรมการเสวนาได้จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้พื้นที่ โดยเว้นระยะห่าง 2 เมตร หรือ เว้น 1 ที่นั่ง

หมวดหมู่ข่าว

อ่านข่าวย้อนหลัง

คลังเก็บ