งานพิธีการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศาสตราจารย์กิตติคุณ ปีการศึกษา 2561

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะอักษรศาสตร์เข้าร่วมแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อำภา โอตระกูล ในโอกาสที่ได้รับปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศาสตราจารย์กิตติคุณทั้ง 4 ท่าน คือ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุวรรณา สถาอานันท์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล และ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. พรสรรค์ วัฒนางกูร