กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม,  ภาพข่าวกิจกรรม

นิทรรศการภาพถ่าย “Russia: The Most Beautiful Country”

        สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย จัดงานนิทรรศการภาพถ่าย “Russia: The Most Beautiful Country” ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2562 ณ ชั้น 1 อาคารมหาจักรีสิรินธร พิธีเปิดงานนิทรรศการนี้จัดขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และ H.E. Evgeny Tomikhin เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย กล่าวเปิดงาน ในโอกาสนี้ H.E. Evgeny Tomikhin ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Geographical Features of Russia” ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร