ข่าวเด่นของนิสิต/บุคลากร,  ภาพข่าวกิจกรรม

นิสิตภาษาฝรั่งเศสได้รับรางวัล

นิสิตภาษาฝรั่งเศสได้รับรางวัล

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิชาเอกสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก และนิสิตคณะนิติศาสตร์ที่เรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมประจำปี 2562 จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ และได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังต่อไปนี้

1. นายคมชิต ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ นิสิตสาขาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ 4
รางวัลที่ 3 ประเภทท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส

2. นางสาวชนากานต์ เจนกรียงไกร นิสิตสาขาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ 4
รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทเขียนตามคำบอก

3. นางสาวพิชญา จิระวรรธนะ นิสิตสาขาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส
ชั้นปีที่ 3
รางวัลที่ 2 ประเภทกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส

4. นางสาวภูรรินทร์ วิบูลย์จันทร์ นิสิตคณะอักษรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส-ไทย

5. นางสาวณิชชา จันทสาโร นิสิตคณะอักษรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
รางวัลที่ 1 ประเภทเขียนบรรยายภาพเป็นภาษาฝรั่งเศส

รวมทั้ง นายทยุติ สุขคง นิสิตคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนรายวิชาของสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภทกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส