ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติ

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติ (เข้าศึกษาในวิชาเอกภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ) รอบที่ 1 Portfolio ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/allart_edit_round1_63.pdf โดยเลือกสมัครในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

เกณฑ์การรับสมัคร ได้แก่
-เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว
-GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50
-GPA ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 3.50
-CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 หรือได้คะแนน IELTS/TOEFLเทียบเท่า
-ผลงานความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยในระดับชาติ โดยต้องส่งจำนวนผลงานมากที่สุด เนื่องจากจำนวนชิ้นงานในแฟ้มสะสมผลงานจะมีผลต่อการพิจารณาคัดเลือก

นักเรียนที่สนใจศึกษา “ประกาศ” และ “รายละเอียดแนบท้ายประกาศ” พร้อมเตรียมหลักฐานและผลงานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เพื่อสมัครเข้าโครงการระหว่างวันที่ 3-16 ธันวาคม 2562 ทาง www.tcas.chula.ac.th

การศึกษาในโครงการฯ นี้ มีทุนการศึกษา