ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ด้วยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรณี ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสมัครขอทุนการศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2562 สามารถส่งใบสมัครขอรับทุนที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ขอรายละเอียดและสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร. 0-2357-3155 โทรสาร 0-2357-3193 (เว็บไซต์ของรัฐสภาที่ www.parliament.go.th หัวข้อเพื่อประชาชน และภายใต้หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และทาง Facebook มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ ร.7)