กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

พระไตรปิฎกฉบับกัมพูชา และการศึกษาพุทธศาสนาในกัมพูชา

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครั้งที่ 11

“พระไตรปิฎกฉบับกัมพูชา และการศึกษาพุทธศาสนาในกัมพูชา”
บรรยายโดย พระมหาสุขุม สุวณฺณปญฺโญ ปธ.8
(พระชาวกัมพูชา ศึกษาและสอนในประเทศไทย)

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 – 13.00 น.
ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

มอบวารสารโพธิยาลัย “รู้จักบ้านของตัว เที่ยวทั่วพระไตรปิฎก” (ธรรมทานจากวัดจากแดง) แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่าน
ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่ โทร. 02-218-4916 หรือ tipitaka.chula@gmail.com