ข่าวเด่นของนิสิต/บุคลากร,  ภาพข่าวกิจกรรม

ทุนการศึกษา ทุนเมฆินทร์ เอื้ออนันต์

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา ทุนเมฆินทร์ เอื้ออนันต์ ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 6 ทุน จากสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาว ศุภิสรา โมฬา (นิสิตชั้นปีที่ 2) วิชาเอกภาษาเอเชียใต้
2. นางสาว ชนิกานต์ นิ่มปลื้ม (นิสิตชั้นปี ที่ 3) วิชาเอกภาษาบาลีและสันสกฤต
3. นางสาว ฐิตาภา แก้วหมั้น (นิสิตชั้นปีที่ 3) วิชาเอกภาษาบาลีและสันสกฤต
4.นางสาว อรอนงค์ พิชัยคำ (นิสิตชั้นปีที่ 3) วิชาเอกภาษาบาลีและสันสกฤต
5. นางสาวนันทวัน มงคลสถิตย์ (นิสิตชั้นปีที่ 4) วิชาเอกภาษาบาลีและสันสกฤต
6. พระมหาสมชาย จำปาทอง (นิสิตปริญญาโท ชั้นปีที่ 2)

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต และพุทธศาสน์ศึกษา ทุนเมฆินทร์ เอื้ออนันต์ เป็นทุนการศึกษา ที่เกิดขึ้นจากดำริของ คุรุเทพฯ มหาราช และ ศาสตราจารย์ ดร. สัตยพรต ศาสตรี โดยความเมตตาของท่านอาจารย์กวี เอื้ออนันต์ และ คุณเมฆินทร์ เอื้ออนันต์ มอบทุนทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการศึกษา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาภาษาสันสกฤต มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา

สาขาวิชาบาลีและสันสกฤต ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับความอนุเคราะห์เสมอมา จึงขอขอบพระคุณ สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย คณะกรรมการทุนเมฆินทร์ เอื้ออนันต์ อาจารย์กวี คุณเมฆินทร์ อาจารย์วิไล เอื้ออนันต์ และทุกท่านที่เกี่ยวข้องสำหรับการสนับสนุนในครั้งนี้ มา ณ ที่นี้ด้วย

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาเฉพาะของสาขาวิชาฯ นั้น นิสิตจะต้องเป็นผู้เรียนในวิชาเอกภาษาบาลีและสันสกฤต/ภาษาเอเชียใต้ หรือเป็นผู้เรียนวิชาโท ที่ศึกษาภาษาสันสกฤต 3 รายวิชาขึ้นไป ศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีผลการเรียนภาษาสันสกฤตในระดับดี-ดีมาก