ข่าวเด่นของนิสิต/บุคลากร,  ภาพข่าวกิจกรรม

การเข้ารับประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงมุทิตาจิตต่อครูทั้งสาม ได้แก่
– อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬการ อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์
– ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. บรรจบ บรรณรุจิ
ในโอกาสเข้ารับประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562

ขอขอบคุณภาพจาก เพจสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช