งานพิธีการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

บทปาฐกถาของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสในโอกาสเสด็จเยือนจุฬาฯ

ขอเชิญรับชมและรับฟังบทปาฐกถาของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสในโอกาสเสด็จเยือนจุฬาฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562