ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์,  งานพิธีการ

พิธีบำเพ็ญกุศลในโอกาส 103 ปี อักษรศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในโอกาส 103 ปี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง
“พระประวัติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร จากมุมมองนักอักษรศาสตร์”
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อำภา โอตระกูล อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 – 11.30 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์

กำหนดการ
9.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศล
– คณบดีคณะอักษรศาสตร์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– อาราธนาศีล
– พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
– ถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรม
– พระสงฆ์อนุโมทนา
– เสร็จพิธี
10.00 น. การแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พระประวัติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร จากมุมมองนักอักษรศาสตร์”