กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม,  ภาพข่าวกิจกรรม

วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พุทธศักราช 2562

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เนื่องในวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พุทธศักราช 2562 และมอบรางวัลพระราชทานให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขันทางวิชาการต่างๆ อาทิ การอ่านทำนองเสนาะ การตอบปัญหาวิชาการภาษาไทย การเล่านิทานประกอบการแดง

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ในนามอธิการบดี เป็นผู้ประกาศสดุดีพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส และรองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ภักดีผาสุข ในนามคณบดีคณะอักษรศาสตร์ กล่าวรายงานและเบิกผู้ชนะการประกวดแข่งขันเข้ารับรางวัลพระราชทานตามลำดับ

ขอบคุณภาพจาก สำนักข่าวไทย ททบ. 5 และไทยพีบีเอส