กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม,  ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรมงานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส (2)

กิจกรรมงานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส (วันที่สอง)

วันที่ 10 ธันวาคม 2562 ภาควิชาภาษาไทยจัดงานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พุทธศักราช 2562 เป็นวันที่สอง ในภาคเช้ามีกิจกรรมการแข่งขันต่อคำประพันธ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีนี้กำหนดให้ต่อคำประพันธ์จากเรื่องพ่อแม่รังแกฉัน กาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร และสามัคคีเภทคำฉันท์ ส่วนในภาคบ่ายเป็นการประกวดเล่านิทานประกอบการแสดงระดับประถมศึกษา ในปีนี้กำหนดให้แสดงเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 ตอนไมยราพสะกดทัพ

ส่วนที่ศาลาเลื่อนศักดิ์ เจียมอุดม เวลา 09.00-12.00 น. มีการเสวนาเกี่ยวกับพระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ในหัวข้อ “วรวิจิตรวาสุกรีนิพนธ์: พระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” วิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา ศรีกำเหนิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนพล ชื่นค้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนในภาคบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. เป็นการเสวนาเกี่ยวกับกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในหัวข้อ “พยุหยาตราชลมารคพิสิฐ: กระบวนพยุหยาตราชลมารค” ได้รับเกียรติจากนาวาเอก (พิเศษ) ทองย้อย แสงสินชัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีคำ และรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดิ พิศภูมิวิถี เป็นวิทยากร การเสวนาในวันนี้มีนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมฟังการเสวนาจำนวนมาก

อนึ่ง เมื่อเวลา 17.30-20.00 น. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจัดกิจกรรมนำชมตำหนักวาสุกรีและพระอาราม มีพระมหานพรัตน์ อวิชฺชโว และจุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา เป็นวิทยากร