กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม,  ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเสวนาวิชาการเนื่องในวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พุทธศักราช 2562 (วันที่สาม)

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาเลื่อนศักดิ์ เจียมอุดม ได้มีการเสวนาวิชาการเนื่องในวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พุทธศักราช 2562 ในหัวข้อ “ปรมานุชิตชิโนรสวารประวัติ: ประวัติศาสตร์งานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส” การเสวนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวิทยากร และมีนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตร่วมบรรยายในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. อาจารย์สวัสดิ์ จงกล บรรยายเรื่อง “พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ต่อชุมนุมภาษาไทย”

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล บรรยายเรื่อง “ประวัติการจัดงานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส”

3. นายดนัย พลอยพลาย นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายเรื่อง “ปฐมมหาสมณุตมาภิเษก”

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถชมบันทึกการเสวนาวิชาการวันที่ 9-11 ธันวาคม 2562 ได้ที่เพจ วัดโพธิ์ ท่าเตียน Wat Pho