กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

งาน “เสวนาภารตวิทยา ครั้งที่ 7/2562”

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน “เสวนาภารตวิทยา ครั้งที่ 7/2562” ในหัวข้อ “อินเดียใต้-ไทย สายใยศิลปะและโบราณคดี” โดยมี ดร. วัณณสาส์น นุ่นสุข เป็นวิทยากรบรรยาย