กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

การต้อนรับ Dr.Shahnawaz

ผศ.ดร.นิรดา จิตรกร รองคณบดี คณะอักษรศาสตร์ ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ และคณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr.Shahnawaz, Director (S/E Asia), UNIGIS International, Z_GIS, University of Salzburg, Austria ในโอกาสที่ Dr.Shahnawaz มาดำเนินการจัด workshop เรื่อง Geospatial Applications of Satellite Generated Atmospheric and Climatic Observations ให้แก่นิสิตภาควิชาภูมิศาสตร์ ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562 โดย Dr.Shahnawaz ได้รับทุนสนับสนุนจาก ERASMUS+ Staff Mobility Programme เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับภาควิชาภูมิศาสตร์