กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

การเสวนาในงานเปิดตัวหนังสือ THE CROWN & THE CAPITALISTS : THE ETHNIC CHINESE AND THE FOUNDING OF THE THAI NATION

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเสวนาเนื่องในงานเปิดตัวหนังสือ THE CROWN & THE CAPITALISTS : THE ETHNIC CHINESE AND THE FOUNDING OF THE THAI NATION ในหัวข้อ “บทบาทของจีนสยามกับการสร้างชาติตามแนวทางราชาชาตินิยม” ร่วมเสวนาโดย

  • รศ.ดร. วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คุณพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร ผู้เขียนหนังสือ THE CROWN & THE CAPITALISTS : THE ETHNIC CHINESE AND THE FOUNDING OF THE THAI NATION  และ
  • คุณ Jeffery Sng ผู้เขียนหนังสือ A HISTORY OF THE THAI – CHINESE

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

***งานนี้ไม่มีลงทะเบียนล่วงหน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่มีการถ่ายทอดสด***