ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง นานาภาษา ทัศนาคัมภีร์: การอ่านและการตีความ

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 คณาจารย์สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง นานาภาษา ทัศนาคัมภีร์: การอ่านและการตีความ โดยมี

-ผศ. ดร. ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว บรรยายในหัวข้อ “นานาภาษาทัศนาคัมภีร์ ความหลากหลายคือธรรมชาติของพุทธศาสนา” และ “การศึกษาคัมภีร์ ความหลากหลาย การแปล และการเปรียบเทียบ หัวข้อกรณีศึกษาไมเตรยาวทานและรัตนเกตุปริวรรตธารณีสูตร” และ
-อาจารย์ ดร. ณัชพล ศิริสวัสดิ์ บรรยายในหัวข้อ “การศึกษาคัมภีร์ต้นฉบับมหาปราติหารยสูตรจากกิลกิต”

จัดโดยศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสันติศึกษา อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย