กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

การบรรยายพิเศษในรายวิชา 2221894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ จัดการบรรยายพิเศษในรายวิชา 2221894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต โดยมี ผศ. ดร. ธงรบ รื่นบรรเทิง ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ เชกสเปียร์และผลงานสุขนาฏกรรม กรณีศึกษาเรื่อง A Midsummer Night’s Dream เนื่องจาก มีนิสิตระดับปริญญาโทของสาขาวิชากำลังทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง วาสันติกสวัปนะ ซึ่งเป็นเรื่องแปลดัดแปลงจากเรื่อง A Midsummer Night’s Dream เป็นภาษาสันสกฤต