กิจกรรมวิชาการ,  ข่าววิจัย/บริการวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม,  ใคร ทำอะไร ที่ไหน

การนำเสนอผลงานเกี่ยวกับงานนิพนธ์ภาษาบาลีของสมเด็จพระพนรัตน์

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 อาจารย์ นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบันของสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ (เดิม: บาลีและสันสกฤต) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ รุนรา มหาบัณฑิตจากสาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นางสาวเจียระไน วิทิตกูล นิสิตระดับปริญญาเอกของสาขาวิชา ได้รับเชิญให้นำเสนอผลงานเกี่ยวกับงานนิพนธ์ภาษาบาลีของสมเด็จพระพนรัตน์ 3 เรื่อง ได้แก่ สังคีติยวงส์ มหายุทธการวงส์ และจุลยุทธการวงส์ ณ ศาลาเจียม เลื่อนศักดิ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เนื่องในงานวัดกรมพระปรมานุชิตชิโนรส