กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

เสวนาวิชาการ Chulalongkorn-HGF Workshop Series เรื่อง การให้ทานในพุทธศาสนา: ความหมายของไทยธรรม/ ไทยทาน

Henry Ginsburg Fund ร่วมกับ หน่วยปฏิบัติการวิจัย “ไทยวิทรรศน์”ฯ ภาควิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญฟังเสวนาวิชาการ Chulalongkorn-HGF Workshop Series เรื่อง การให้ทานในพุทธศาสนา: ความหมายของไทยธรรม/ ไทยทาน

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 13.00-17.00 น.
ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี

(การเสวนาเป็นภาษาอังกฤษ)

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/v71CqvHSvpUQKqeEA

**รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คน**