กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

นิสิตภูมิศาสตร์ จุฬาฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

นิสิตภูมิศาสตร์ จุฬาฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 18-19 มกราคม 2563 รายละเอียดที่ https://www.arts.chula.ac.th/~geography/?p=1034