ภาพข่าวกิจกรรม

สัมมนาบุคลากรสายปฏิบัติการของคณะอักษรศาสตร์ ในวันที่ 8 มกราคม 2563

ภาพจากงานสัมมนาบุคลากรสายปฏิบัติการของคณะอักษรศาสตร์ ในวันที่ 8 มกราคม 2563

เครดิตภาพ : คุณ Aggapoom Poomitud