กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

Workshop: Block Seminar in Buddhist Manuscripts and Buddhist Sanskrit Literature

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับการสนับสนุนจาก B.Grimm ผ่านมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ ได้จัด Workshop: Block Seminar in Buddhist Manuscripts and Buddhist Sanskrit Literature โดยได้รับเกียรติจากเชิญ Professor Dr. Jens-Uwe Hartmann (University of Munich, LMU München Germany) เป็นวิทยากรระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 501/2 อาคารมหาจักรีสิรินธร กิจกรรมดังกล่าวมีนักวิชาการ คณาจารย์และนิสิตนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันเข้าร่วมเวิร์คช็อป และแลกเปลี่ยนความรู้อันจะเป็นการต่อยอดการศึกษาด้านพุทธศาสน์ศึกษาต่อไป

ทางสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ขอขอบพระคุณบริษัท B.Grimm มูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ และท่านผู้สนใจทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมของสาขาวิชามา ณ โอกาสนี้