กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

“บรรยายพิเศษในหัวข้อ Contour reduction in the High Falling tone of Benna Hani”

ภาควิชาภาษาศาสตร์ และหน่วยปฏิบัติการวิจัยภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ChulaSEAL) ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ

Contour reduction in the High Falling tone of Benna Hani
โดย Dr. Cathryn Yang (Yunnan Normal University and SIL International)

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 10.30 – 11.30 น.
ณ ห้อง 501/2-3 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์