คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี (CU MOOC) “ภาษาสเปนเบื้องต้นสำหรับการสื่อสาร” เปิดลงทะเบียนแล้ว
กิจกรรมวิชาการ,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี (CU MOOC) “ภาษาสเปนเบื้องต้นสำหรับการสื่อสาร” เปิดลงทะเบียนแล้ว

สาขาวิชาภาษาสเปนร่วมกับศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาฯ (CU MOOC) ได้จัดทำคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี “ภาษาสเปนเบื้องต้นสำหรับการสื่อสาร” มุ่งสอนภาษาสเปนขั้นพื้นฐาน ทั้งรูปประโยค โครงสร้างไวยากรณ์ คำศัพท์ และสำนวน

ผู้สอน คือ ผศ.ดร.เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ และ นิสิตปริญญาตรี เอกวิชาภาษาสเปน ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดลงทะเบียนวันที่ 5 มิถุนายน 2563
เริ่มเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563
ผู้ที่เรียนจบและผ่านเกณฑ์คะแนนจะได้รับใบประกาศจากจุฬาฯ
👉อ่านรายละเอียดเนื้อหารายวิชาและลงทะเบียนได้ที่ https://mooc.chula.ac.th/courses/36

—————————————–
☑️ลงทะเบียนรายวิชาสำเร็จจะปรากฎคำว่า Enrollment Completed หากไม่มี จะถือว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จ โปรดลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
👉 ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นครั้งแรก โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้อง เนื่องจากข้อมูลจะปรากฎบนใบ Certificate เมื่อเรียนจบ
📣 สามารถศึกษาวิธีการใช้งานที่ https://mooc.chula.ac.th/how-to