ใคร ทำอะไร ที่ไหน

ใคร ทำอะไร ที่ไหน – เดือนมกราคม 2563

  • รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา  พงศ์ไพโรจน์ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกในหัวข้อ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวาทศาสตร์จากประเภทผลงานเขียนด้านการสอนสู่การเขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาตรีการศึกษานักศึกษาชาวจีน สาขาวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้ความรู้ทางด้าน SFL (Rhetorical Knowledge Transfer from Instruction-Based Genres to Writing a Bachelor’s Thesis: An SFL-informed study on Chinese English Majors) เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ  ห้องประชุมสำนักเทคโนโลยีสังคม ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง “มุมมองของอิหร่าน” ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงและผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2101 อาคารเอสซีจี 100 ปี ชั้น 21 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในรายวิชา 350227 มุสลิมในไทย (Muslims in Thailand) ในวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.25 – 12.05 น. ในหัวข้อ “บทบาทมุสลิมสมัยอยุธยา” และ วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.25 – 12.05 น. บรรยายในหัวข้อ “บทบาทมุสลิมสมัยธนบุรี” ณ ห้อง บค.113 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร
  • อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการคัดเลือกรางวัลซีไรต์ประเภท “กวีนิพนธ์” ประจำปี 2562 โดยสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวร ได้รับเชิญเป็นกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ งานศิลปกรรมไทยร่วมสมัยของช่างเพชรบุรี ของนายทรงฤทธิ์ ฉิมโหมด นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย แบบ2.1 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต ในวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณา เพ็ชรกิจ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายรายวิชา Reseach Article Appraisal (3005717) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องบรรยาย 1110 ภาควิชาเคมี อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 11 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย